رانندگی برای اولين بار در جاده و مسيرهای خطرناك

ابتدا بگذاريد تعريفی از يك جاده خطرناك داشته باشيم .
بنظر ميرسد هر گاه ميزان تصادفات و وقوع حوادث در يك مسير نسبت به مسيرهای ديگر بيشتر باشد به آن مسير ، جاده خطرناك و مشكل دار ميگوئيم . يك جاده مشكل دار ميتواند از نوع شوسه و يا آسفالته كم عرض و يا عريض و يا حتی گاهی دوبانده نيز باشد . عوامل ايجاد حادثه رانندگی بجز ساير خودروها ممكن است حيوانات اهلی و وحشی و يا ريزشهای سنگ از كوه و يا بارش برف و باران و يا وجود مه يا وجود مسيلهای گل و لاي و دست انداز و يا پيچهای تند و يا جهت نور خورشيد و يا گاهی حتی مناظر زيبای اطراف آن باشد.

رانندگی در جاده
رانندگی در جاده

چنين جاده هائی گاهی دارای عرض مناسب و شانه آسفالته همسطح نيز هستند ولی تعداد حوادث در تمام مواقع و يا در مواقعی خاص در آنها به نسبت ساير جاده های ديگر باعث ميشود به آن جاده خطرناك بگوئيم . گاهی نيز فقط بخشی از مسير خطرناك و ساير قسمتها ی جاده ، بيخطر محسوب ميشود.
رانندگانی كه برای اولين بار وارد جاده های خارج از شهر ميشوند با توجه به اينكه سرعت خودرو آنها بيشتر از زمانی خواهد بود كه در شهر رانندگی ميكردند. به ناچار لازم ميشود آنها تصميم گيری صحيحتر و در نتيجه عكس العمل های سريعتری را انجام بدهند . يك راننده ، همانند كسی كه برای اولين بار يك تلويزيون تازه خريد شده را ميخواهد راه اندازی نمايد نيست . محتملاً خريدار تلويزيون ساعاتی بعد كار با تلويزيون را ياد خواهد گرفت ؛ همانطور كه چند روز بعد از خريد اتومبيل ، راننده آن ، به وسايل آن اشراف پيدا كرده و تمام كليدها و لوازم آنرا براحتی در دسترس خود، بدون فكر كردن زياد خواهد ديد . يك راننده چون در يك مسير ريل مانند و ثابت قرار نگرفته است دائماً در حال انجام كاری متفاوت تر از قبل است .

حوزه بررسی و دقت در شهر برای انتخاب حركت صحيح اگر مثلاً برای حداكثر سرعت 50 كيلومتر در ساعت حدود 80 متر‍ی مسير جلوی خودرو باشد ؛ اين حوزه در جاده اگر با سرعت 90 كيلومتر در حال رانندگی باشيم ، ممكن است برای انجام كار و مانور صحيح ، حدود 300 متر جلوتر از خودروی ما باشد . يك راننده تازه كار بيشترين مشكلش معمولاً تصميم گيری و سپس انجام كار با تاخير و تانی است . وجود تاخير در رانندگی جاده بعلت سرعت زياد باعث ميگردد، راننده جديد، كار مناسب را انجام ندهد و بنظر ميرسد به اصطلاح افسار خودرويش را گاهی رها ميكند و از واژه شانس برای پرهيز از اتفاقات دائم استفاده ميكند .

در جاده بعلت افزايش سرعت به نسبت شهر مشكل بعدی ، پايداری خودرو در مسير انتخابی راننده است، چرا كه هرچه سرعت خودرو بيشتر شود ، تمايل به عدم اجرای فرامين ، جهت گردش به چپ و راست بنا به مقدار خواسته شده ما را خواهد داشت . و ضمن آن هر گردش كوچك فرمان باعث انحراف بيشتر از آنچه كه ما خواسته ايم ، شده و برگرداندن سريع فرمان به محل قبل نيز مجدداً انحراف مسير را ايجاد ميكند .
در جاده های تنگ با ديدن مستقيم خودروهای بزرگ و لحظه به لحظه رسيدن آن به ما، با توجه به هيكل دار بودن آن هول و اضطراب در ما ايجاد ميشود و بجای ديدن مسير كنار جاده نا خوداگاه به كاميون نگاه ميكنيم و ممكن است از مسير خارج شويم . اما آيا ميدانيد سختی عبور در جاده تنگ برای راننده كاميونهای بلند قامت بسيار سخت تر از يك سواری چسبيده به زمين است . راننده كاميون جاده را تنگتر از شما ميبيند و خسارت خروج از جاده برای او بسيار بيشتر از شما ميباشد.

در جاده های كوهستانی هنگام بالا رفتن از كوه و يا پائين آمدن در پيچهای چپگرد ، آرامتر از پيچهای راستگرد برانيد و سعی كنيد از دنده سنگينتر از ساير رانندگان ماهر استفاده كنيد . مثلاً اگر برای بالا رفتن از شيب ديگران در دنده سه هستند ، شما از دنده دو با حدود دور موتوربين 3000 تا حداكثر 4000 دور در دقيقه استفاده كنيد به اينصورت موتور خودرو شما براثر ضعف ، سوپاپها و سرسيلندر آن آسيب نديده و كمتر نيز گرم ميكند . اينرا بدانيد كه سرازيری بسيار بسيار بسيار خطرناك تر از سربالائی است . و برای اينكه لنتهای ترمز داغ نكنند و ترمز گيری ضعيف نشود بهتر است با استفاده از ترمز موتور، يعنی دنده سنگين پائين بيائيد و تا ميتوانيد كلاچ را نگيريد . چون گرفتن كلاچ باعث خلاص راه رفتن و افزايش سرعت خودرو در سرازيری ميشود. همواره سعی كنيد قبل از پيچ سرعت خود را كم كنيد تا در پيچ ناچار به ترمزگيری نشويد . به اينصورت حتی با گاز دادن ميتوانيد تعادل بهتری در پيچ داشته باشيد . اينرا بدانيد پيچهای چپگرد در سرازيری بسيار خطرناكتر از راستگردها هستند .

سعی كنيد در جاده حداقل سرعت را رعايت كنيد . لزومی ندارد همگام با ديگران با حداكثر سرعت برانيد چون مقدار ساعت رانندگی آنها بسيار بيشتر از شما ميباشد و از تمرين كافی برخوردار شده اند هرگز سعی نكنيد مثل ديگران پيچ بری كنيد . تمام سعی شما حركت در سمت راست جاده و در مسير خودتان باشد . اگر ميبينيد در دل پيچ از شما در حاليكه يك خودرو از روبرويتان می آيد و خودروئی ديگر دارد از شما سبقت ميگيرد به آن نگاه نكنيد و فقط مسير خودتان را حفظ كنيد و اگر لازم ديديد سرعتتان را كم كنيد، چون مطمئن باشيد راننده خودروئی كه در حال سبقت از شما است تسلط لازم را برای اينكار دارد . ضمناً با برگشت سريع راننده سبقتی در مسير سمت راست جاده به جلوی شما ، نگاهتان را از كناره جاده برنداريد چون بعلت عدم تسلط ممكن است ديدن بازی عقب خودروی سبقتی باعث انحراف ناخوداگاه خودرو شما شود .

علائم و تابلوها كمك خوبی به شما در جاده ناشناس هستند برای اينك بتوانيد بخوبی آنها را ببينيد پشت سر كاميون و كاميونت و وانت رانندگی نكنيد و اگر مجبور بوديد با باز كردن فضا و قرار گرفتن يكی دو سواری ديگر ضمن ديدن تابلوها جاده ائی را كه نميتوانستيد ببيند اينك خواهيد ديد
پشت سر اتوبوس های جديد مثل ولوو بی 9 رانندگی نكنيد . علاوه بر نداشتن ديد بر جاده بعلت اينكه قادر هستند خيلی سريعتر از آنچه كه فكرش راهم نميكنید سرعت خود را كاهش دهند و با آنها از عقب برخورد خواهيد كرد. قبل از رانندگی در جاده ابتدا تسلط به خودرو را در شهر با رانندگی كردن بمدت زياد بدست بياوريد و با تمرين و افزايش تدريجی روزانه سرعت در محلهای كاملاً خلوت در صبح روزهای تعطيل ، عكس العمل های خودرو را در قبال فرمان دهی ياد گرفته و تاخير انجام كار مناسب را در خود كاهش دهيددر جاده به خودروهای بزرگی كه از روبرويتان می آيند نگاه نكنيد چون ناخوداگاه به سمت آن منحرف ميوشید . به پهلوی خودرهای بزرگی كه از آن سبقت ميگيرید نگاه نكنيد ، چون ناخوداگاه به آن نزديك ميشوید و هنگام سبقت كمی فرمان را محكم بگيريد چون اگر باد جانبی در حال وزش باشد به سمت خودروئی بزرگی كه در حال سبقت از آن هستيد كشيده ميشوید.

ياد بگيريد كه از دست انداز هرگز نترسيد و آنرا به ضمير ناخوداگاه خود نيز بسپاريد . با وقايعی كه من شنيده ام ترس از دست انداز ، يعنی مرگ ، چون يكی از همكارانمان را بخاطر يك لكه آب تيره كه تصور كرده بود دست انداز است و باعث انحراف خودرويش و واژگونی آن شده بود از دست داديم .
اگردست انداز را ناگهان ديديد ، با فرمان مستقيم و سفت گرفته شده از آن عبور كنيد ، لوازم تعليق خودرو را برای ورود به صدها دست انداز حتی از نوع بد ساخته اند و هزينه تعمير لوازم تعليق خودرو كه معمولاً تعويض چند قطعه لاستيكی است ، مبلغ زيادی نيست ولی هزينه واژگون شدن و يا تصادف با روبرو و نقص عضو بدن شما هزاران برابر بيشتر از آن است . اگر در سمت چپ جاده يك دست انداز را ميبينيد بايد انتظار انحراف خواسته و يا حتی ناخواسته خودرو مقابل را داشته باشيد ، و با حس آمادگی و عكس العمل مناسب دچار مصيبت نشويد. هر تقاطعی در جاده يك محل خطرناك است . تقاطعهائی كه با زاويه غير 90 درجه بوده و بشكل اريب ناقص به جاده اصلی وصل ميشوند بسيار خطرناك هستند و محتملاً راننده خودرو سنگين و يا اتوبوسی كه در تقاطع دارد به شما نگاه ميكند و منتظر رفتن شما و سپس ورود به جاده است، گردن خود را به شدت به سمت چپ گردانيده است و اگر موضوع ديگری فكر او را به خود مشغول كند براحتی وجود شما را فراموش ميكند و ممكن است بدون اينكه شما انتظار داشته باشيد وارد جاده شود.

رانندگی در جاده
رانندگی در جاده

هنگام رانندگی در جاده به اطراف خود نگاه نكنيد و بيشتر روبرو و گاهی عقب خودرو را با آيينه نگاه كنيد . هر يكساعت در يك گوشه امن پارك كنيد تا حس منگی و رويا گونه شما كه ناشی از خستگی است برطرف شود . اين حس رويا گونه باعث ميشود در جاده هائی كه پر پيچ و خم است، ناخوداگاه همانند رانندگان ماهر، شما نيز افزايش سرعت پيدا كنيد در حاليكه مهارت و تسلط لازم را نداريد . از ديدن مناظر كنار جاده خود را محروم كنيد . بعدها آنها را خواهيد ديد . در جاده های پر ترافيك دو طرفه بمحض باز شدن نسبی راه برای سبقت از يك خودرو كندرو ، ممكن است چندين خودرو بطور همزمان و بشكل دو و يا چند تائی با به چپ و يا راست رفتن به منظور ديدن جلو و يا ترديد در سبقت اقدام به سبقت بگيرند . در اين موقع شما سبقت نگيريد و آماده كم كردن سرعت خودرويتان باشيد چون ممكن است ناگهان مثلاً سه خودرو بخواهند در لحظه ائی كوتاه بين شما و خودرو كندرو جلوئی، برای پرهيز از تصادف خود را جا بدهند .
در اولين سفر يك شخص با تجربه و جاده رفته كنار دست خود داشته باشيد كمك زيادی به شما خواهد كرد. ممكن است ساير خودروها با ديدن ناگهانی خودرو كمين كرده پليس ، عكس العملهای غير منتظره ائی را انجام بدهند پس آمادگی برای كاهش سرعت را داشته باشيد . در جائيكه خودرو پليس كمين كرده به عرض جاده دلخوش نباشيد چون خودروئی كه از شما سبقت گرفته ممكن است ناگهان برای فرار از دست پليس جلوی شما بپيچد و كاهش سرعت انجام بدهد . در روز توسط آژير و در شب توسط چراغهای چشمك زن ممكن است بطور ناگهانی توسط يك خودرو پليس كه مامور با حال و شوخی در آن وجود دارد به شما هشدار راه رفتن داده شود وحشت زده و منحرف نشويد ، ممكن است شبيه همين هشدار را از يك كاميون پر سرعت نيز دريافت كنی و كم كردن ناگهانی سرعت يعنی خوردن كاميون به خودرو شما از عقب.

منبع: iraniantuning.com

رانندگی برای اولين بار در جاده و مسيرهای خطرناك

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to top